Actualitat Notícies

PROMOCIÓ FITUR 2018

L'Ajuntament de Puçol, durant la Fira Internacional del Turisme a Madrid, sorteja una escapada composta de dos nits d'hotel, desdejuni inclòs
PROMOCIÓ FITUR 2018

Amb motiu de la celebració de la Fira Internacional del Turisme 2018, en IFEMA, Madrid, l'Ajuntament agraïx a la Diputació de València la gentilesa de la seua invitació per a ser coexpositor en el seu estand. També es realitzarà durant la Fira un showcooking a càrrec del Restaurant Natzaret, per la qual cosa fem extensiu l'agraïment al seu titular, SRA Isabel Ribelles.

Puçol estarà present per a donar a conéixer els nostres atractius turístics i realitzarà una promoció consistent en el sorteig d'una escapada a Puçol.

Per la present, a efectes de total transparència, es publiquen les bases legals de la promoció:

UNA ESCAPADA – SORTEIG FITUR 2018

Bases legals de la promoció

1.-Entitat organitzadora

L'Ajuntament de Puçol, amb domicili en Pl. Joan de Ribera, s/n, 46530 Puçol, amb CIF P4620700G, organitza una PROMOCIÓ denominada "Puçol, Escapada" (en avant la "Promoció") amb la finalitat de donar a conéixer "Puçol, entre Mar i Muntanya" com a destí turístic.

2.- Gratuïtat

La participació en la promoció és completament gratuïta, no existint cap obligació ni tarificación addicional per la participació.

3.- Àmbit i Duració

L'activitat s'exercirà en el recinte de Fitur en Ifema (Madrid), i el premi es podrà disfrutar a Puçol (València).

La data de començament del concurs serà el dia 17 de gener del 2018 a l'hora d'obertura al públic del mostrador de coexpositor de Puçol en l'estand del Patronat Provincial de Turisme de la Diputació de València. La data de finalització serà el 18 de gener del 2018 a l'hora de tancament de la dita activitat de coexpositor.

4.- Finalitat

El concurs té com a finalitat premiar a un dels usuaris que responga per escrit a la pregunta per què t'agradaria visitar Puçol?

5.- Requisits per a participar

Podran participar en la Promoció totes les persones físiques majors d'edat que estiguen presents en Fitur 2018.

No podran participar empleats ni càrrecs públics de l'Ajuntament de Puçol ni els seus familiars fins al segon grau en línia directa (iaios, pares, fills i néts).

Si resulta guanyadora alguna de les persones excloses de participació, perdrà el seu dret a obtindre el premi i es procedirà a sortejar novament entre persones que reunisquen les condicions de participació vàlides.

6.- Premi i condicions generals.

S'atorgarà un únic premi consistent en dos nits d'estada, desdejuni inclòs, en l'HOTEL ALBA*** ubicat en Carretera de Barcelona, 12, 46530 Puçol (València).

El premi és personal i intransferible, no podent ser canviat per cap altre producte o servei ni pel seu contravalor en metàl·lic.

7.- Mecànica del concurs

El concurs tindrà lloc en l'estand de la província de València en Fitur 2018.

Per a participar en el concurs serà necessari entregar un bitllet amb les dades personals de contacte i un text molt breu en el que indique perquè li agradaria visitar Puçol. A este fi, els participants podran documentar-se amb la nova web turística de Puçol, amb la guia turística o realitzar lliurement qualsevol altra consulta.

8.- Selecció del guanyador

Per mitjà de sorteig públic, extraient a l'atzar una de les paperetes introduïdes en el recipient d'emmagatzemament de les mateixes, disposat a este efecte i exposat a la vista pública en tot moment. Per a l'adjudicació vàlida del premi serà necessari que estiguen correctament omplides les dades i el text lliure de contestació a la pregunta del concurs.

9.- Comunicació al guanyador

Es comunicarà per telèfon immediatament en el moment del sorteig.

Si no s'aconseguix contactar amb el guanyador en un temps raonable, o este renunciara al premi, l'organització es reserva el dret, si és el cas, de procedir a seleccionar un nou guanyador, perdent automàticament l'anterior guanyador el seu dret a reclamar el premi.

10.- Gaudi del premi

L'organització entregarà al guanyador un bo acreditatiu del premi. El gaudi del premi es realitzarà segons la disponibilitat al fer la reserva. El guanyador haurà de posar-se en contacte amb l'establiment proveïdor (Hotel Alba) per a realitzar la reserva corresponent.

El dret al gaudi del premi caduca el 30 de setembre del 2018.

11.- Protecció de dades

La informació que proporcione l'usuari només s'utilitzarà per a tramitar la participació del concursant i per a comunicar-li el premi en cas de resultar guanyador, no integrant-se posteriorment en base de cap dades.

12.- Reserves i limitacions

L'organització pretén que la competició entre els distints participants en la Promoció es faça amb igualtat d'oportunitats i amb estricte respecte a les normes de la bona fe. Per això, qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d'estes Bases donarà lloc a la consegüent desqualificació del participant en la Promoció.

El mateix concursant no podrà participar amb més d'un bitllet amb el mateix text. Tampoc està permesa la introducció massiva o automatitzada de bitllets per un sol participant. L'incompliment d'estes regles podrà donar lloc a la baixa o desqualificació de l'usuari que faça ús abusiu dels mitjans o incomplisca les regles del sorteig, la pèrdua del premi si ja s'haguera atorgat i, en tot cas, l'exoneració de responsabilitat de l'organitzador per l'incompliment dels participants.

L'Ajuntament de Puçol queda eximit de qualsevol responsabilitat en el supòsit d'existir algun error en les dades facilitades pels propis agraciats que impedira la seua identificació o comunicació.

Igualment, l'Ajuntament de Puçol no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioraments, robatoris o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puga afectar l'enviament dels bons o documentació dels premis.

L'organització es reserva el dret a efectuar canvis que redunden en el bon fi de la Promoció, o cancel·lar-la, quan concórrega causa justa o motius de força major que impedisquen portar-la a terme en la forma exacta que arrepleguen les presents bases

L'organització es reserva la facultat d'interpretar les presents bases legals.

L'Ajuntament de Puçol quedarà exempt de qualsevol responsabilitat pels danys i perjuís que pogueren ocasionar-se durant el gaudi del premi, que serà responsabilitat de l'empresa prestatària del corresponent servei d'allotjament.

13.- Acceptació de les bases.

La simple participació implica l'acceptació de les presents Bases. La manifestació en sentit contrari, sobre no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà l'exclusió del participant i com a conseqüència d'això l'organització quedarà alliberada del compliment de qualsevol obligació amb tal participant.

14.- Jurisdicció competent.

Per a totes les dubtes que puguen derivar-se de la interpretació del present document, les parts se sotmeten a la jurisdicció i fur dels Jutjats i Tribunals de València, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre'ls.

15.- Depòsit

Les presents bases es troben depositades, foliades i segellades en l'expedient núm. 2853/2017 de l'Ajuntament de Puçol.

Els nostres serveis

bàner atractividad comercial bàner via plan bàner encerta

Actualitat Notícies

Calendari comercial

Esdeveniment comercial
Festiu hàbil per a la pràctica comercial
© 2015 - Ajuntament de Puçol - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball